Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

 1. Poskytovatel: SHOPEA.CZ, s.r.o., Zbýšovská 806, 665 01, Rosice, IČ 03910211, DIČ CZ03910211. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87362 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednatel: Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které na základě objednávky zhotovitel poskytuje služby, dle uvedených podmínek (dále jen „Objednatel“).
 3. Poskytovatel se zavazuje postupovat s odbornou péčí a dodržovat všechny platné právní předpisy.
 4. Poskytovatel není povinen zhotovovat dílo nebo poskytovat služby, pokud je Objednatel v prodlení se splněním povinností, které pro něj ze smlouvy vyplývají.
 5. Místem plnění je sídlo Poskytovatele (pokud není dohodnuto jinak).
 6. Poskytovatel není povinen do uhrazení zálohové faktury zahájit činnost na díle nebo poskytovat služby. O dobu, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, se odsouvají smluvené práce.
 7. Poskytovatel je oprávněn spolupracovat se subdodavateli.
 8. Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o poskytnutých přístupech, jež od Objednatele získá. Tato povinnost přetrvává i po dokončení díla.
 9. Poskytovatel se zavazuje odstranit veškeré vady díla v dohodnutém termínu.
 10. Při realizaci díla se dílo považuje za dokončené a předané Objednateli v momentě, kdy Poskytovatel umožní Objednateli užití dokončeného díla předáním potřebných informací a přístupových údajů k řádnému užívání díla (pokud není dohodnuto jinak).
 11. Objednatel je povinen spolupracovat s Poskytovatelem k řádnému dokončení díla Poskytovatele (předání podkladů a poskytnutí informací a materiálů).
 12. Objednatel je povinen včas uhradit odměnu Poskytovateli za zhotovení díla nebo za poskytnutí služeb.

2. Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel vydává obchodní podmínky, které jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a vztahují se na právní vztahy smluvních stran vzniklé na základě smlouvy či více smluv o poskytnutí služeb v oblasti online marketingu či zhotovení webové prezentace nebo e-shopu ze strany Poskytovatele (dále jen „dílo“).
 2. Smlouva může být uzavřena jak písemně (podpis smlouvy, objednávky, popř. nabídky zaslané e-mailem) nebo i ústně (telefonické potvrzení objednávky, videohovor, osobní jednání). Smlouva je uzavřena, jakmile si smluvní strany ujednají její obsah a je uhrazena zálohová faktura.

3. Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel se zavazuje vytvořit dílo pro Objednatele v rozsahu a v době podle smlouvy a obchodních podmínek. Písemná forma smlouvy je odeslána elektronickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu (především e-mailem).
 2. V případě, že předmětem smlouvy je poskytování služeb, jako pravidelné činnosti v opakujících se intervalech, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu.
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel neuhradil faktury (nebo její části) v délce přesahující 30 dní od její splatnosti a své prodlení neodstraní ani přes písemnou výzvu k úhradě v dodatečné lhůtě.
 4. Poskytovatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude Objednatel v prodlení s poskytnutím podkladů potřebných pro dokončení díla dle smlouvy v délce přesahující 90 kalendářních dnů a své prodlení neodstraní ani přes písemnou výzvu.
 5. Dále může Poskytovatel od smlouvy odstoupit, bude-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení.
 6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel nezhotoví dílo nebo neposkytne služby déle jak 30 dní od smluveného termínu a své prodlení neodstraní ani přes písemnou výzvu ve lhůtě 14 kalendářních dní.
 7. V případě odstoupení jedné ze smluvních stran od smlouvy je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Objednateli poměrnou část ceny díla, která odpovídá rozsahu prací vykonaných Poskytovatelem do data odstoupení od smlouvy.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je oprávněn uvést svoji firmu s aktivním odkazem na webové stránky Poskytovatele v patičce webové prezentace Objednatele.

5. Cena za dílo a způsob úhrady

 1. Objednatel se zavazuje uhradit zálohovou fakturou před započetím prací na díle ve výši 50 % z ceny díla (pokud není dohodnuto jinak). Zálohová faktura je splatná vždy do týdne a doplatek či běžné faktury vždy do 14 dní ode dne vystavení (odeslání) faktury a jsou splaceny připsáním peněžních prostředků na bankovní účet Poskytovatele.
 2. Veškeré faktury jsou Poskytovatelem zasílány v elektronické podobě na e-mail Objednatele a dnem jejich odeslání se považují za doručené.
 3. Veškeré finanční částky v objednávce nezahrnují DPH, pokud není stanoveno jinak. Zákazník musí brát na vědomí, že tyto částky budou navýšeny o DPH podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů, případně dle jiných aktuálně platných právních předpisů.
 4. V případě změny rozsahu díla či poskytovaných služeb bude odměna účtována dle nabídky Poskytovatele.
 5. Poskytovatel je oprávněn nepředat Objednateli službu nebo dílo před uhrazením 100% dohodnuté ceny.

6. Požadavky na úpravy poskytovaných služeb

 1. Každý zaslaný požadavek Objednatele (aktualizace webu, nová funkce na již běžícím webu apod.) je Poskytovatelem zaevidován a zpracován. Minimální účtovaný čas každé takové úpravy je vždy stanoven na 30 minut. Proto je vhodné, aby Objednatel slučoval drobné úpravy a požadavky a odesílal je Poskytovateli dohromady. 
 2. Pokud je úprava delší než minimální stanovená doba, účtuje se Objednali dále již po 5 minutách. 
 3. V případě, že je požadavek od Objednatele zaslán neúplný, chybí důležité informace, popř. jsou nutná další doplnění úprav, odesílá Poskytovatel Objednateli email s požadavkem na doplnění těchto nezbytných informací, který musí být Objednatelem potvrzen nejpozději do 7 dní, jinak je požadavek uzavřen. Čas práce, který Poskytovatel nad požadavkem strávil bude Objednateli vyfakturován i přesto, že samotná změna či úprava nebyla nakonec provedena. 
 4. Pokud Objednatel požaduje přednostní zpracování požadavku, bude mu Poskytovatel účtovat 100% ceny navíc.      

7. Důvěrné informace, mlčenlivost

 1. Se všemi získanými informacemi musí být nakládáno jako s důvěrnými informacemi, které musí být udržovány v tajnosti. 
 2. Poskytovatel i Objednatel se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany poskytovat žádné informace třetím osobám. 
 3. Obě strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení zachovávat mlčenlivost o veškerých zjištěných obchodních a technických informacích a know-how druhé strany.
 4. Smluvní strany se dohodly užívat důvěrné informace výlučně pro účely této smlouvy a pro realizaci spolupráce. 
 5. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace poskytované na vyžádání státním orgánům při plnění zákonných povinností.

8. Odpovědnost za škodu

 1. Objednatel nese odpovědnost za neodborné zásahy do díla či poskytovaných služeb, které sám způsobil, nebo které způsobili jeho zaměstnanci nebo Objednatelem pověřené osoby nebo osoby, kterým Objednatel umožnil přístup k předmětu služeb nebo souvisejícím zařízením. Objednatel je povinen uhradit veškeré náklady zásahem vzniklé a uhradit Poskytovateli cenu za opravu.
 2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za expirovanou doménu Objednatele, např. z důvodu neuhrazení plateb Objednatelem.
 3. Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud byly způsobeny třetími osobami.

9. Závěrečná ujednání

 1. Komunikace smluvních stran může probíhat e-mailem, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím videohovorů, pokud není dohodnuto jinak.
 2. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky změnit nebo doplnit. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem se však řídí obchodními podmínkami, účinnými v době uzavření Smlouvy.
 3. Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.
 4. Smlouva se řídí stanovenými Obchodními podmínkami a právními předpisy ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní pravomoci soudů v ČR.
 5. Objednatel uzavřením smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem na dobu neurčitou.
 6. Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o změně svých identifikačních údajů (o změně názvu, jména, sídla či korespondenčních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla).

 Tyto obchodní podmínky platí od 16.11.2023.