On-line marketingový plán

Marketingová strategie vs. marketingový plán

Nejprve se podívejme na rozdíl mezi těmito dvěma termíny. O marketingové strategii můžeme říct, že se jedná o souhrn nápadů, aktivit, analýz a celou řadu dalších činností, které tvoří dohromady jednotný celek a mají jasnou koncepci. Je to celá řada aktivit, jejichž cílem je dosáhnout určitých výsledků. Marketingový plán je časové rozvržení těchto aktivit. Mezi ně můžou patřit PPC kampaně, SEO webových stránek, komunikace skrze sociální sítě a další.

Důležité body marketingového plánu

On-line marketingový plán je důležitou součástí on-line marketingu. Marketingový plán se nejčastěji zhotovuje pro produkty, značky nebo firmy. Setkat se můžeme i s neziskovými organizacemi, pro něž má význam například v rámci fundrasingu.

Výsledná podoba plánu by měla být především jednouchá a snadno čitelná. Plán by měl jít dostatečně do hloubky a být vyvážený. Měly by v něm být pojmenovány konkrétní cíle, které jsou snadno měřitelné a zároveň by měly být reálně dosažitelné s ohledem na finanční a další zdroje.

Marketingový plán můžeme rozdělit do několika styčných bodů

 • Shrnutí – součástí on-line marketingového plánu by mělo být jednoznačné shrnutí závěrů, ke kterým má plán dospět. Zpravidla stačí dva až tři výstižné odstavce popisující konkrétní cíl. Cíle by měly být krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé.
 • Marketingová strategie – specifikuje vize a cíle. Zahrnuje také prvky jako je nákup, výroba, potřebné výdaje, obchodní část projektu, personální oddělení a podobně. Součástí je marketingová taktika, neboli seznam aktivit, které by měly být realizovány včetně zdůvodnění proč.
 • Situační analýza – situační analýza definuje aktuální stav trhu a to, kde se daný projekt nachází. Popisuje rozsáhlost trhu, jeho vývoj a trendy, s nimiž se zde můžeme setkat.
 • Finanční plán – zde by se měl objevit předběžný odhad finanční stránky na základě předpokládané poptávky a nákladů. Analýza by se měla ideálně zabývat vývojem v rámci měsíčních změn. Součástí finančního plánu by měl být optimistický, realistický a pesimistický odhad. Součástí může být také citlivostní analýza.
 • Analýza rizik – zde by se měl on-line marketingový plán zaměřit na pravděpodobnost, s jakou mohou určitá rizika nastat a závažnost situace v případě, že skutečně nastanou. Vedle nich můžeme vyhodnotit rizika, která nejsou hrozbou a neměla by téměř žádný dopad, ale která však reálně hrozí. Rizika lze ohlídat jednoduše. Reálná situace by měla být pravidelně na měsíční nebo čtvrtletní bázi porovnávána s plánem, ve kterém by měla být uvedena řešení pro nejrůznější situace.
 • SWOT analýza – neboli analýza silných a slabých stránek projektu. Jedná se o tzv. vnitřní analýzu. Ta vzniká na základě porovnání mnoha kritérií s konkurencí. Může sem spadat například podíl na trhu, finanční situace, náklady, povědomí veřejnosti a pověst značky.
 • Definice zákazníků – zákazníky lze rozdělit do několika skupin podle určitých kritérií, například:
  • Demografické – příjmy, věk, vzdělání, pohlaví
  • Geografické – města, kraje, regiony, země
  • Typologie – chování uživatelů, nákup, volnočasové zájmy
 • Vyhodnocení – spolu s dokončením on-line marketingového plánu by mělo dojít také k jeho vyhodnocení. Zde by měly být vytvořeny veškeré důležité statistiky, které by se měly porovnat s původními cíly. Získané poznatky mohou odhalit, v které části plnění plánu byly mezery a kde si projekt vedl naopak nad očekávání dobře. Statistiky mohou pomoci také s tvorbou plánu na další období.

Chcete posunout svůj projekt kupředu za pomoci využití on-line marketingového plánu?
Sjednejte si s námi schůzku, kde s vámi probereme vše důležité. Upřesníme a pojmenujeme cíle, kterých chcete dosáhnout, a vytvoříme pro vás cenovou nabídku. Na poli on-line marketingu jsme tu pro vás již více než 8 let.

Neváhejte nás kontaktovat